Hoppa till textinnehållet

Hållbart sparande och hållbara investeringar

Vår vision är att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Med hållbart värdeskapande menar vi att vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar – för vi är övertygade om att det långsiktigt hållbara är även det långsiktigt lönsamma.

Vi började arbeta med hållbarhet i fonder redan på 1980-talet när vi lanserade vår första miljöfond. Parallellt med att hållbarhetsfrågor har utvecklats till att omfatta långt mer än miljö, fortsätter också vi att arbeta för att driva på och inspirera en mer hållbar utveckling framåt. För som Sveriges största fondbolag ser vi att vi har både ett ansvar och en möjlighet att ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, investeringar och samhället.

Mission Statements - för hållbara investeringar

Swedbank Robur strävar efter att vara ledande i att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för hållbara investeringar. Våra investeringar ska bidra till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål och vår ambition fastslås i våra tre hållbarhetsmål för Fair Business, Clean Business och Good Business.

Fair Business

Vi vill främjar sunda och transparenta affärsmetoder och uppmuntra bästa praxis, ett hållbart ledarskap och samarbete för en positiv utveckling.

 

Clean Business

Vi vill investera i produkter och tjänster som produceras på ett ansvarsfullt sätt och har en positiv påverkan på klimatet, jorden och människorna. 

Good Business

Vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och investera i bolag som erbjuder lösningar på vår tids globala utmaningar.

Hållbart sparande i praktiken

Vi väljer in, väljer bort och påverkar

Vi vill investera i hållbara bolag med möjlighet att ge en positiv påverkan på vår omvärld. Med våra tre strategier klargör vi vilka kriterier vi arbetar efter, vad som ligger till grund för våra bedömningar och hållbarhetsanalyser – det vill säga hur vi väljer in, väljer bort och arbetar med påverkan i våra olika fondtyper. 

Tre barn på en gunga i trädgården en sommarkväll

Vi är en aktiv ägare

Vi är Stockholmsbörsens tredje största ägare och har valt att vara aktiva i vår roll som ägare och investerare. Vi arbetar tillsammans med valberedare, ägarstyrningsspecialister, fondförvaltare, hållbarhetsanalytiker och strateger. Under 2020:

  • genomförde vi 948 hållbarhetsdialoger 
  • röstade vi på 593 bolagsstämmor
  • deltog i drygt 96 valberedningar
Tre kollegor sitter och diskuterar något vid en dator

Vi tror samarbeten över bolags-, bransch- och landsgränser

Vi är övertygade om att samarbeten över bolags-, bransch- och landsgränser är en nyckelfaktor för att världen ska kunna ta de steg som behövs för att FN:s globala utvecklingsmål och klimatmålen i Parisavtalet ska kunna uppnås. Därför är vi aktiva i flera olika samarbeten och har åtagit oss att arbeta för att nå mål och utveckla arbetsmetoder för hållbarhet inom ramen för olika branschinitiativ.