Hoppa till textinnehållet

I linje med Parisavtalet

Cyklar i Paris

Nu säkrar vi våra första fonder som förvaltade i linje med Parisavtalet, för att göra det enklare och tydligare för dig som vill spara med klimatet i fokus. Först ut att bli klassificerade som ”Paris Aligned” är Swedbank Robur Access Edge fonderna. 

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Om Parisavtalet

2015 slöts ett historiskt avtal i Paris där alla världens länder kom överens om att gemensamt bekämpa klimatkrisen, det så kallade Parisavtalet. Genom Parisavtalet har länderna förbundit sig till att:

  • Hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. 
  • Öka anpassningsförmågan för skadliga effekter av klimatförändringarna.
  • Anpassa de finansiella flödena så att de går att förena med minskade utsläpp av växthusgaser.

Den analys, förvaltningsmetod och klassificering som Swedbank Robur har tagit fram är ett mycket viktigt steg i arbetet med att nå de mycket ambitiösa klimatmål som fondbolaget har satt i sin klimatstrategi. 

Förvaltat i linje med Parisavtalet

Förvaltnings- och analysmetoden som Swedbank Robur har tagit fram baseras på regelverket för EU Sustainable Finance klimatbenchmark. Sammanfattningsvis handlar det om ett antal punkter en fond måste uppfylla, där utsläppen av växthusgaser är det centrala. Fonden ska bland annat ha minst 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex, alltså marknaden som helhet. Vidare behöver utsläppen minska med 7 procent årligen, vilket är i takt med utfasningen av fossila bränslen enligt Parisavtalet. Förvaltningsmetoden gynnar även bolag inom klimatfrämjande verksamhet som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna.

Mer information
Swedbank Robur Access Edgefonderna - först ut att säkras i linje med Parisavtalet (Aktiellt)
Pressmeddelande 2020-09-24

Riktlinjerna som fonderna följer tillämpas på fondnivå. Fonderna tillämpar inte några direkta begränsningar på koldioxidavtrycket hos enskilda bolag, utan det är fonden som helhet som uppfyller kraven för det klimatindex som förvaltningsmetoden baseras på, vilket är EU Paris Aligned Benchmark. Det innebär att det kan ingå bolag i fonden som har höga utsläpp av koldioxid. Koldioxidavtrycket beräknas genom att använda ett intensitetsmått, ton CO2, scope 1+2 dividerat med företagets värde (enterprise value).

Vår klimatstrategi

I början av 2020 antog vi en ny klimatstrategi, vilken innebär:

 

  • att det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2025 vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.¹
  • att det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2040 vara placerat koldioxidneutralt.²

Arbetet med att implementera strategin i verksamheten pågår och ett steg på vägen att nå målen är genom att vi nu förvaltar några av våra fonder i linje med Parisavtalet.

Våra fonder i linje med Parisavtalet

(1) Vårt samlade förvaltade fondkapital ska följa en bana i linje med Parisavtalets mål, med utgångspunkt från 2020. Vi kommer anpassa våra investeringar i de mest relevanta sektorerna, och använda erkända modeller för att utföra scenarioanalyser. 
(2) Vårt samlade förvaltade fondkapital ska långsiktigt gå längre än vad nuvarande scenarier kräver för att vara i linje med Parisavtalet. Vi vill därför vara klimatneutrala 2040, tio år innan 2050. Utsläpp från bolag och emittenter ska vara netto noll. Utsläpp som omfattas är scope 1, 2 och relevanta scope 3 kategorier. Netto nollutsläpp definieras som [absoluta utsläpp] – [negativa utsläpp] (kollagring genom t.ex. landanvändning, Carbon Capture and Storage, eller liknande) ska vara noll eller negativa. Detta motsvarar hur världens utsläpp ska vara år 2050 under ett 1,5C-scenario, enligt IPCC.