Hoppa till textinnehållet

Legal information

Två kollegor sitter och diskuterar något

Information om incitament i Swedbank Robur Fonder AB

Swedbank Robur Fonder AB (Fondbolaget eller Swedbank Robur) bedriver fondverksamhet, diskretionär portföljförvaltning samt investeringsrådgivning. För varje förvaltningsuppdrag utgår ersättningar. Reglerna för hur ett fondbolags avgifter, eller naturaförmåner (incitament) får tas ut regleras av Finansinspektionens regler. Dessa regler bygger på EU-direktiv. Regelverket säger att fondbolag i sin förvaltningsverksamhet endast får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar.

 

Om incitament betalas eller ges till – eller betalas av – en tredje part måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten. Den får inte heller hindra att fondbolaget agerar i andelsägarnas/kundens intresse.Nedan hittar du information om vilka former av incitament som förekommer i Fondbolagets verksamhet.

 

Swedbank Robur Fonder AB:s ersättningspolicy och ersättningsregelverk (IPAM) är utformat med målsättning att regelverket ska främja en sund och effektiv riskhantering, samt motverka ett risktagande som är oförenligt med Roburs fonders riskprofil och fondbestämmelser. Ersättningspolicyn och tillämpningen av denna är vidare utformad så att Robur kan uppfylla sin skyldighet att agera i fondandelsägarnas intresse.

 

IPAM är Roburs diskretionära rörliga ersättningsprogram är baserat på kvantitativa (finansiella) och kvalitativa (icke-finansiella) kriterier. Syftet med IPAM är att uppmuntra medarbetarna (eller fondförvaltarna) till extraordinära insatser till gagn för Roburs fondandelsägare. Vid bedömningen av den anställdes (eller fondförvaltarnas) resultat ska både finansiella (kvantitativa) och icke-finansiella (kvalitativa) kriterier beaktas. Rörlig ersättning utgår endast om kvantitativa mål avseende avkastning eller kvalitativa mål avseende fondens långsiktiga hållbara strategiska förflyttning är uppfyllda. En hållbar strategisk förflyttning är enligt Robur en förutsättning för att nå en långsiktig finansiell hållbar avkastning. Det innebär att maximal avkastning inte kan genereras om inte både avkastningsmålen och hållbarhetsmålen har tagits i beaktning.

 

Ersättningspolicy (pdf)

Information om vilka former av incitament som förekommer

Kompensation vid felaktigt fondandelsvärde

Swedbank Robur Fonder AB har upprättat en instruktion för kompensation vid felaktigt fondandelsvärde för att ersätta den part som påverkats negativt av felet. Instruktionen baseras på Fondbolagens förenings vägledning om hur fonden och andelsägarna bör kompenseras i de undantagsfall då fel uppstår.

 

Utgångspunkten är att alla fel ska rättas och att fondbolaget ska kompensera fonden och andelsägarna så att de försätts i samma situation som om felet aldrig hade inträffat. Kompensation till andelsägarna utgår i form av nya andelar i fonden och förutsatt att kompensationen överstiger 100 kr.

 

För att kompensation ska utgå görs emellertid alltid en bedömning av fondbolaget om felet anses vara materiellt. Vid materiella fel ska fonden och andelsägarna alltid kompenseras om de har påverkats negativt. Fel i fondandelsvärde som inträffat på grund av att fondbolaget åsidosatt sina skyldigheter, såsom vid felaktig avgiftsberäkning eller vid placeringar av fondens medel i strid med lag eller fondbestämmelser, ska alltid betraktas som materiella.

 

I bedömningen av om andra fel än de som nämns ovan är materiella eller inte ska hänsyn tas till hur stora kurssvängningarna (volatiliteten) normalt är i fonden. Ju mindre svängningar fonden haft i fondandelsvärdet, desto mindre fel bör betraktas som materiella. Toleransnivåerna för hur stora felen ska vara för att anses materiella utgår från fondens riskkategori (skala 1-7). Fondens riskkategori anges i fondens faktablad och speglar fondens känslighet för kurssvängningar på marknaden. Normalt har en aktiefond en högre riskkategori och därmed högre volatilitet än exempelvis en räntefond, vilket resulterar i en högre toleransnivå.

Flaggningar

  • 2021-12-01 09:00
  • 2021-11-30 16:45
  • 2021-11-10 14:30
  • 2021-11-08 15:00
  • 2021-11-04 12:05

Regler för bästa resultat

Regler för hur bästa resultat ska uppnås vid handel för fonders och diskretionära portföljers räkning.