Flera av de diskretionära uppdragen investerar i Swedbank Roburs fonder. Här beskriver vi hållbarhetsarbetet för modellportföljer för dessa uppdrag. Information om respektive fonds hållbarhetsarbete hittar du i Fondlistan. Kundspecifik information hanteras via direktkontakt med respektive kund.

Integrering av hållbarhetsrisker och främjande av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Portföljen investerar i ett urval av Swedbank Roburs fonder. De underliggande fonderna arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka.

Ett strukturerat arbete genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsriskerna i fonderna. Förutom vår grundläggande process med att identifiera de bolag med stora hållbarhetsrisker som utesluts för investeringar i alla fonder, använder sig fonderna av intern och extern analys och data för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i fondens innehav. Dialoger med de berörda bolagen och värdepappersutgivarna är en viktig komponent i arbetet med hållbarhets- och klimatriskanalys.

Bedömning av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på portföljens avkastning

Hållbarhetsrisker kan påverka portföljens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag bolagsstyrning och kontrollstruktur kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och då leda till att portföljens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen i portföljen

Fonderna i portföljen främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att både välja in bolag utifrån nedan beskrivna hållbarhetsfaktorer och genom att välja bort investeringar. Dessutom arbetar fonderna aktivt med att utifrån relevanta hållbarhetsaspekter påverka de bolag fonderna investerar i genom att exempelvis föra dialog, rösta på bolagsstämmor och delta i valberedningar.

Hållbarhet med fokus på klimat och miljö är en integrerad del av fondernas urvalsprocesser. Fonderna söker aktivt efter investeringar som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet.

De kriterier för att välja bort som gäller för respektive fond finns beskrivna i fondernas informationsbroschyrer. Fonderna väljer bort innehav med stora hållbarhetsrisker och som producerar produkter och tjänster som fondbolaget bedömer är skadliga för samhälle och miljö.

Metoder som används för att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper

Portföljen arbetar med tre övergripande metoder för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper: välja in, välja bort och påverka.

Hållbarhet är ett centralt inslag i förvaltningen av portföljen. De underliggande fonderna förvaltas av oss med ett starkt fokus på hållbarhets- och klimatanalys.

Investeringsstrategierna i de underliggande fonderna kan variera, i synnerhet mellan fonder inom olika tillgångsslag. Gemensamt är dock att fonderna strävar efter att investeringarna ska vara positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet.

De underliggande fonderna arbetar med att påverka portföljbolag att ställa om sina affärsmodeller till att vara mer hållbara och att höja transparensen i bolagens hållbarhetsrapportering. De påverkansstrategier som gäller för respektive fond finns beskrivna i fondernas informationsbroschyrer, där även information om fondernas kriterier för att välja bort innehav finns tillgänglig.

Referensvärden

Portföljens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt de miljörelaterade och sociala egenskaper som portföljen främjar och används därmed inte som referensvärde för bedömning av portföljens miljörelaterade och sociala egenskaper.

Metoder för att bedöma, mäta och övervaka portföljens miljörelaterade eller sociala egenskaper

De underliggande fonderna i portföljen har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som fondernas förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att fonden följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i fonden. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att fonden är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom fondens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet fondens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data.