I många länder har det länge varit vanligt med olika andelsklasser i en fond för olika kundkategorier. I och med det nya regelverket MiFID II som trädde ikraft 3 januari 2018 har det även i Sverige införts möjlighet att dela in andelarna i andelsklasser.

  • Tidigare har vi upprättat separata fonder för olika typer av andelsägare, till exempel genom våra MEGA-fonder.
  • Med olika andelsklasser kan alla investerare äga andelar i samma fond men med olika villkor beroende på vilken kundkategori man tillhör.
  • Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är alltid densamma oavsett andelsklass.
  • Samtliga andelsägare kommer att få andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK och har samma förvaltningsavgift som innan.
  • Införandet av andelsklasser innebär ingen förändring för andelsägarna i någon av berörda fonder och som kund har man samma rättigheter till fondens tillgångar som innan.
  • Vi kommer att införa andelsklasser i majoriteten av våra fonder, till en början endast andelsklass A.
  • Allteftersom och beroende på kundbehov kommer fler andelsklasser än andelsklass A att göras tillgängliga för handel.

Frågor och svar om andelsklasser i Swedbank Roburs fonder