Syftet med ägararbetet är att verka för att de bolag fonderna investerar i drivs effektivt och hållbart för att skapa långsiktigt värde till nytta både för bolagen och för fondandelsägarna. Arbetet bedrivs främst inför och på bolagsstämmor, genom deltagande i valberedningar och löpande dialog med styrelse och ledning i bolagen. Det kan också ske genom samverkan med övriga aktieägare. Vår syn på ägarfrågor, information om röstning på bolagsstämmor, deltagande i valberedningar och ställningstaganden vid offentliga uppköpserbjudanden kommuniceras löpande på vår webbplats och sammanfattas i en årlig rapport.

Swedbank Robur deltar i valberedningar när fondernas gemensamma innehav medför att Swedbank Robur tillhör en av de röstmässigt större ägarna i enlighet med bolagens valberedningsmandat. Utifrån fondernas investeringar har Swedbank Robur under de senaste tre åren (2018-2020) utsett ledamöter i över 90 valberedningar, huvudsakligen i svensknoterade bolag. I valberedningsarbetet har Swedbank Robur aktivt verkat för att påverka valberedningarnas förslag i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå (minst 40 procent av det underrepresenterade könet). Andelen kvinnor har under de senaste 15 åren i genomsnitt varit högre i Swedbank Roburs valberedningsbolag än för Stockholmsbörsen som helhet. Ambitionen i valberedningsarbetet har också varit att även i övrigt verkat för en bättre mångfald och att stärka oberoendet i styrelserna.

På senare år har Swedbank Robur integrerat alltmer hållbarhet i valberedningsarbetet. Våra valberedare, såväl interna som externa, integrerar de specifika utmaningar och möjligheter som det enskilda valberedningsbolaget har inom hållbarhetsområdet. Vi har även drivit på för att bolagens styrelseutvärderingar ska spegla hur styrelsen hanterar de risker och möjligheter som finns för bolaget inom hållbarhetsområdet.

Swedbank Robur har under senare år haft en ambitionsnivå att rösta för mer än 70 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier. I takt med att fondernas investeringar utanför Sverige ökat mer än fondernas investeringar i svenska bolag innebär det att vi röstar i allt fler i utländska bolag och i bolag på tillväxtmarknader.

Principer för aktieägarengagemang (pdf)