Inför årsstämman lämnar valberedningen förslag på styrelse, revisorer och arvoden. Vår utgångspunkt är att styrelserna ska ha en bred kompetens och erfarenhet med en bakgrund som passar bolagets verksamhet och risker, inklusive hållbarhet. Vi tror på mångfald och verkar för en jämnare könsfördelning samt en bra balans mellan beroende och oberoende ledamöter (i förhållande till bolaget och bolagets större ägare). Som en del i ägararbetet inför bolagsstämmor har vi dialog med bolagets styrelse och ledning. Det kan till exempel handla om att aktierelaterade incitamentsprogram ska ha ordentliga prestationskrav och medföra en rimlig utspädning för befintliga aktieägare. Vi samarbetar också med andra ägare för att påverka.

Vi deltar på bolagsstämmor både i Sverige och utomlands. Viktiga frågor för oss är styrelsens sammansättning och att bolagen har bra system för styrning, kontroll och informationsgivning. Andra viktiga frågor är nyemissioner och utdelningar. I Sverige röstar vi på bolagsstämmor genom egen representation. I utländska bolag röstar vi oftast genom så kallad ”proxy voting”, vilket innebär fullmaktsröstning med skriftliga instruktioner för alla beslutspunkter. Hur vi agerar som ägare och våra riktlinjer vid röstning i utlandsnoterade bolag står beskrivet i vår ägarpolicy (pdf).