Hoppa till textinnehållet

Hållbarhetsmetoder - välja in, välja bort och påverka

Vi vill att våra fonder äger välskötta bolag som tar ansvar för människor och miljö eftersom det gynnar bolagens långsiktiga utveckling. Det säkerställer vi genom att arbeta enligt tre metoder; välja in, välja bort och påverka. I vår Policy för ansvarsfulla investeringar och i våra tre strategier beskrivs metoderna och arbetssättet ytterligare.

Vi väljer in hållbarhet

Hållbarhet ingår i investeringsfilosofin i all vår förvaltning. Vi tror på att investera i bolag som hanterar sina hållbarhetsrisker och som utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter. Förvaltarna bedömer företagens hållbarhetsarbete i huvudsak utifrån en kvalitativ metodik eller en kvantitativ metodik.

Group of people

Vi väljer bort bolag

Vi väljer bort vissa investeringar i bolag för att minska risker i våra fonder och för att leva upp till våra egna och samhällets värderingar. Swedbank Robur investerar inte i följande:

  • klusterbomber eller personminor
  • kemiska eller biologiska vapen
  • kärnvapen
  • tobak 
  • cannabis
  • pornografiskt material
  • Fossila bränslen (kol, olja eller gas) såvida det inte finns tydliga omställningsmål och de ingår i Swedbank Roburs Gröna Lista
  • Statsobligationer eller statligt garanterade räntepapper emitterade av stater som systematiskt och grovt kränker mänskliga rättigheter eller som omfattas av sanktioner från FN:s säkerhetsråd, EU och USA (OFAC).

    Swedbank Roburs Svarta Lista

Graphic yellow document

Vi påverkar bolag

Inom ramen för vår påverkan som ägare är vi aktiva gentemot bolagen vi investerar i för att belysa utmaningar inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

 

Som ägare är vårt främsta fokus påverkansdialoger med styrelser och ledning i de bolag vi investerar i. Vi deltar också i valberedningar och använder vår rösträtt på bolagsstämmor. Inom finansbranschen använder vi vårt inflytande för att driva förändringar tillsammans med andra investerare och fonddistributörer. Vi samarbetar också med våra leverantörer av analys och ESG-data för att utveckla metoder till stöd för hållbara investeringar.

 

Som investerare samverkar vi med en rad intressenter, till exempel kunder, media och intresseorganisationer. Främsta drivkrafter är transparent kommunikation, utbildning, gemensamt lärande och genomlysning av finansiella produkter och hållbara affärsmetoder. Vi påverkar också beslutsfattare och tillsynsorgan för att förbättra vår bransch och samhället genom vår påverkan som investerare.

Principer för Aktieägarengagemang