Vi väljer företag med bra hållbarhetsarbete

Vi väljer företag med bra hållbarhetsarbete genom att utvärdera hur de hanterar sina miljömässiga, sociala och affärsetiska risker. För att identifiera de företag som har bra hållbarhetsarbete för sin bransch har vi utvecklat en ingående hållbarhetsanalys. Hållbarhetsanalysen är en framåtblickande analys där vi bedömer hur bolagen hanterar sina hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter inom fyra huvudområden:

  • Miljö och klimat: Företagen ska arbeta för att minska sin negativa påverkan och ha relevanta mål. De ska använda sig av försiktighetsprincipen vad gäller miljö- och klimatrisker i sin värdekedja, främja ansvarstagande och uppmuntra spridning av miljöteknik.
  • Anställdas arbetsvillkor och rättigheter: Företagen ska verka för föreningsfrihet, rätten till kollektiv förhandling, avskaffande av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering i hela värdekedjan. De ska utveckla sin personal och sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Mänskliga rättigheter: Företagen ska stödja och främja mänskliga rättigheter, såsom människors lika värde, integritet och yttrandefrihet. I praktiken betyder det att bolagen ska ha riktlinjer för att hantera dessa frågor i den egna verksamheten och ha kontroll över hur verksamheten, produkterna eller tjänsterna kan påverka dessa rättigheter i samhällen där bolagen är verksamma.
  • Affärsetik: Företagen ska aktivt motarbeta korruption, till exempel utpressning, mutor och bestickning. Alla anställda ska vara medvetna om företagets affärsetiska krav. Bolagen ska ha processer för att kontrollera att dessa följs.

Swedbank Roburs kriterier för hållbarhetsanalys

Vi kan göra nytta genom att stanna kvar och påverka företagen

Vi kan påverka genom att delta på valberedningar, rösta på bolagsstämmor och genom direkt dialog med företagen. Vi påverkar själva, i samarbete med andra och genom våra leverantörer.

Vi väljer bort företag som bryter mot internationella normer eller som producerar känsliga produkter

  • Fonderna investerar inte i företag som kränker internationella normer och konventioner på hållbarhetsområdet. Det kan vara företag som har bekräftats bidra till allvarlig skada på miljön eller kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Fonderna investerar inte i företag som har mer än marginell verksamhet inom känsliga produkter som krigsmaterial, vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.
  • Fonderna investerar inte heller i företag som producerar fossila bränslen såsom kol, olja och gas.

Fondfamiljerna Ethica och Talenten har delvis olika kriterier och gränsdragningar.

Swedbank Roburs kriterier för kränkning av internationella normer och konventioner
Swedbank Roburs kriterier för känsliga produkter